aktualisiert am 21. Mrz 2018
  verfgbar   Weekend   belegt   auf Anfrage
2006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Januar                                                              
Februar                                                              
Mrz                                                              
April                                                              
Mai                                                              
Juni                                                              
Juli                                                              
August                                                              
September                                                              
Oktober                                                              
November                                                              
Dezember                               x                              
2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Januar                                                              
Februar                                                        
Mrz                                                              
April                                         x                    
Mai                                                              
Juni                                                              
Juli                                                              
August                                                              
September                                                              
Oktober                                                              
November                                               x              
Dezember                                                              
2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Januar                                                              
Februar                                                          
Mrz                                                              
April                                                            
Mai                                                              
Juni                                                            
Juli                                                              
August                                                              
September                                                            
Oktober                                                              
November                                                            
Dezember           x                                                  
2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Januar                                                              
Februar                                                        
Mrz                                                              
April                                                 x          
Mai                                                              
Juni                                                            
Juli                                                              
August                                                              
September                                                            
Oktober                                                              
November                                                            
Dezember                                                              
2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Januar                                                              
Februar                                                        
Mrz                                                              
April                                   x                        
Mai                                                              
Juni                                                            
Juli                                                              
August                                                              
September                                                            
Oktober                                                              
November                                                            
Dezember       x                                                      
2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Januar                                                              
Februar                                                        
Mrz                                                              
April                                                           x
Mai                                                              
Juni           R R R R R R R R R R R R R R R R R R R            
Juli                                                              
August                                                              
September                                                            
Oktober                                                              
November                                                            
Dezember                                                              
Januar                                                              
Februar                                                          
Mrz                                                              
April                                                            
Mai                                                              
Juni                                                            
Juli                                                              
August                                                              
2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Januar                                                              
Februar                                                          
Mrz                                                              
April                                                            
Mai                                                              
Juni                                                            
Juli                                                              
August                                                              
September                                                              
Oktober                                                              
November                                                            
Dezember                                                              
2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Januar                                                              
Februar                                                          
Mrz                                                              
April                                                            
Mai                                                              
Juni                                                            
Juli                                                              
August                                                              
September                                                              
Oktober                                                              
November                                                            
Dezember                                                              
2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Januar                                                              
Februar                                                        
Mrz                                                              
April                                                              
Mai                                                              
Juni                                                              
Juli                                                              
August                                                              
September                                                              
Oktober                                                              
November                                                              
Dezember                                                              
Das Chalet ist nur von Samstag zu Samstag buchbar. Ab April 2019 nicht mehr mietbar.